Deklaracja dostępności

Muzeum Miejskie w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Miejskiego w Zabrzu. https://zabrze.magistrat.pl/engine//bip/55/39?o=tp1&e=s|39

Data publikacji: 2003-09-14

Data aktualizacji: 2020-09-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie BIP UM Zabrze

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Miejskiego w Zabrzu posiada następujące ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

  1. podwyższony kontrast
  2. możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Agata Kowalczyk a.kowalczyk@muzeumzabrze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 32 271 56 89 wewn. 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność Architektoniczna

  1. W budynku Galerii Muzeum Miejskiego Café Silesia w Zabrzu, położonym przy ulicy 3 Maja 6, dostęp dla osób niepełnosprawnych odbywa się za pomocą urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych typu OMEGA, zlokalizowanym w środku obiektu. Zawsze w godzinach zwiedzania jest osoba obsługująca to urządzenie.
  2. W budynku Muzeum Miejskiego w Zabrzu, położonym przy ulicy Powstańców Śląskich 3, znajduje się podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym wejście do budynków.

Ponadto, w obiektach znajdują się toalety z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane na parterze budynku.